СТАТУТ

„Удружења за друштвену историјуEuroclio

Члан 1.

Област остваривања циљева 

„Удружење за друштвену историју – Euroclio“ (у даљем тексту Удружење) основано је као нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана, основано на неодређено време, ради остваривања циљева у области унапређења наставе историје, продубљивања знања из методике и дидактике, а такође и популаризације друштвене историје као важног сегмента у укупном познавању прошлости.

Члан 2.

Циљеви

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

 1. Организује само или у заједници са другим организацијама стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике стручних делатности у овој области за наставнике историје у основним и средњим школама, у складу са законом;
 2. Објављује књиге и друге публикације из области наставе историје и друштвене историје као и публикације историјских извора и алтернативних наставих материјала у складу са законом;
 3. Покреће посебне пројекте из области наставе историје и друштвене историје, уз ангажовање стручних сарадника у складу са законом;
 4. Сарађује са универзитетима, институтима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве унапређењем наставе историје и друштвеном историјом.

Члан 3.

Назив и средиште

Назив удружења је: „Удружење за друштвену историју – Euroclio“.

Назив Удружења на енглеском језику је “Association for Social History – Euroclio”

Скраћени назив Удружења је УДИ – Euroclio.

Удружење има седиште у Београду, Краља Владислава 85/а.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 4.

Чланство

Члан Удружења може постати свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут, а на основу препоруке једног од чланова.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор.

Чланство се стиче потписивањем приступнице.

Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.

Чланство у удружењу престаје дужом неоправданом  неактивношћу члана.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на предлог Управног одбора.

Члан 5.

Права и обавезе чланова

Члан Удружења има право да:

 1. Равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
 2. Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
 3. Бира и буде биран у органе Удружења;
 4. Буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

 1. Активно доприноси остваривању циљева Удружења;
 2. Учествује у складу са интересовањима, у активностима Удружења;
 3. Обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Члан 6.

Органи

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 7.

Скупштина 

Скупштину Удружења чине чланови Управног и Надзорног одбора и регионални повереници удружења, којих не може бити мање од двадесет.

Скупштина се редовно састаје једном у четири године.

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на писмену иницијативу најмање једне трећине чланова Удружења.

Скупштина:

 1. Доноси план и програм рада;
 2. Усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 3. Разматра и усваја финансијски план и извештај;
 4. Бира и разрешава чланове Управног и Надзорног одбора;
 5. Разматра и усваја извештај Управног одбора;
 6. Разматра и усваја финансијски план и извештај;
 7. Одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
 8. Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина пуноважно одлучује преко својих делегираних представника ако је присутна најмање једна половина скупштинког сазива.

Скупштина одлучује већином гласова присутних представника.

За одлуку о изменама и допунама Статута неопходна је двотрећинска већина присутних чланова.

Члан 8.

Управни одбор 

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења, који су утврђени овим Статутом и одлукама Скупштине.

Управни одбор има пет чланова, које бира и опозива Скупштина.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и генералног секретара.

Председник Управног одбора представља и заступа удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Мандат чланова Управног одбора је четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Члан 9.

Делокруг рада Управног одбора

Управни одбор:

 1. Руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
 2. Организује редовно обављање делатности Удружења;
 3. Поверава посебне послове поједниним члановима;
 4. Доноси финансијске одлуке;
 5. Одлучује о покретању поступка за измене и допуне статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштина на усвајање;
 6. Даје предлог Скупштини за престанак чланства;
 7. Одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина његових чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 10.

Надзорни одбор

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има два члана које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 11.
Регионалн
а повереништва

Ради интензивнијих активности ван Београда, Удружење оснива регионална повереништва.
На челу сваког регионалног повереништва налази се регионални повереник, који у договору са Управним одбором, организује делатности Удружења у свом региону.
Регионални повереници бирају се на Скупштини и њихов мандат траје четири године.

Члан 12.

Јавност рада

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланова и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници скупштине Удружења.

Члан 13.

Сарадња са другим организацијама

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим стручним, научним, образовним и сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима за истраживање историје, о чему одлуку доноси Скупштина већином гласова присутних чланова.

Члан 14.

Стицање средстава

Удружење прибавља средства од донација, конкурисањем пројеката код државних органа или фондација и из других извора, у складу са Законом.

Члан 15.

Престанак рада Удружења

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку рада одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Члан 16.

Печат

Удружење има печат округлог облика на којем у горњој половини пише: Удружење за друштвену историју – „Euroclio“, у средини: Република Србија Београд на српском језику и ћирилицом и Republic of Serbia Belgrade, док у доњој половини печата пише: Association for Social History – „Euroclio“, на енглеском језику и латиницом.

Члан 17.

Ступање на снагу Статута

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на оснивачкој скупштини Удружења, а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.

У Београду, 15. новембра 2011.